You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip LoginSkip สถิติการเข้าชมเว็บไซด์

สถิติการเข้าชมเว็บไซด์

bezoeker
 
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

ข่าวและประกาศ

กวิตา  อินธิสาร
2/7,2/11
by ครูกวิตา อินธิสาร - Wednesday, 2 July 2014, 06:16 PM
 
วันที่  3 - 5  กรกฎาคม  2557  ครูไปราชการต่างจังหวัด  ให้คุณครูเข้าแทนนะค่ะ  ตั้งใจเรียนทำงานตามที่คุณครูแนะนำ  หากมีข้อสงสัยให้ถามคุณครูนะค่ะ  
กวิตา  อินธิสาร
3/1,3/2
by ครูกวิตา อินธิสาร - Wednesday, 2 July 2014, 05:23 PM
 
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม (ครูขึ้นวิธีการกำหนดรูปแบบตัวอักษรเป็นเรื่อง ๆ ให้แล้ว)  แล้วตอบคำถามในใบงาน  โดยให้นักเรียนเขียนเป็นภาษา html
มีข้อสงสัยส่งข้อความถามครูในกล่องเฟชบุ๊คนะค่ะ
กวิตา  อินธิสาร
นักเรียน
by ครูกวิตา อินธิสาร - Wednesday, 14 May 2014, 06:16 PM
 
นักเรียนที่เรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสื่อประสม เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเข้าไปเรียนที่วิชา เทคโนโลยีสื่อประสม จะปรากฏหน้าต่างให้คลิกตกลง (ใช่)

Available Courses